fra 5.10.89 med korrigeringer fra forbundsmøte den 23. november 1996, 31.oktober 1998, 23. november 2002, 20.november 2004, 12. mars 2011 samt 2. mars 2013.

§1 NAVN Norsk Helsevesens Idrettsforbund (NHIF) utgjør en sammenslutning av bedriftsidrettslag innen helsevesenet, tilknyttet Norges bedriftsidrettsforbund (NBF).

§2.FORMÅL NHIF skal fremme idrett og sosial kontakt innenfor helsevesenet i Norge og i Norden ved å:

  • Koordinere virksomheten sentralt. b.
  • Bidra administrativt ved nasjonale og internasjonale arrangement i Norge. c.
  • Markedsføre og utvide medlemsmassen.

§3. MEDLEMSKAP Bedriftsidrettslag innen norsk helsevesen kan søke medlemskap i NHIF. Medlemsforeningene skal innen 15. mars hvert år sende forbundet en oversikt over foreningens styre og antall medlemmer, samt innbetale årsavgiften i hht § 4.

Representant i NHIFs styre må være medlem i bedriftsidrettslag med aktiv status i forbundet. Representanten må være godkjent i bedriftsidrettslagets styre til representasjon i NHIFs styre, Valgkomiteen.

Når nevnte godkjenning skulle falle bort under funksjonsperioden, kan representanten løses fra sitt verv i forbundets styre etter møte i sittende Valgkomité utvidet med styrelederne i NHIF og representantens bedriftsidrettslag. Varamedlem i styret rykker da eventuelt opp.

Ved skifte av arbeidsgiver innen helsevesenet, med aktivt organisert bedriftsidrettslag, bibeholder representanten vervet perioden ut.

Ved skifte av arbeidsgiver utenfor helsevesenet, bibeholder representanten verv og valgbarhet når representanten opprettholder sitt medlemskap í bedriftsidrettslaget.

§4. MEDLEMSKONTINGENT Hver medlemsforening innbetaler til forbundet en medlemskontingent hvor beløpets størrelse bestemmes av forbundsmøtet. Kontingenten innbetales forskuddsvis innen 15. mars hvert år etter følgende kriterier:

Antall medlemmer:
0 – 75 Kr. 500
76 – 150 Kr. 800
151 – 500 Kr. 1200
501 – 750 Kr. 1800
701 – 2000 Kr. 2500
2001 – 3000 Kr. 4000

§5. ØKONOMI Idrettsarrangement med NM-status skal foregå i NHIFs regi. Styret må dessuten ta initiativ til andre inntektsbringende tiltak, f. eks. sponsoravtaler e. l.

§6. FORBUNDSMØTE Forbundsmøtet er NHIFs høyeste organ. Ordinært forbundsmøte avholdes innen 1. april hvert annet år, motsatt av kongressen i De Nordiske Hospitals Lege (DNHL).

Skriftlig innkalling til forbundsmøtet sendes medlemsforeningene 90 dager før møtedato. Saker som ønskes tatt opp på forbundsmøtet må være styret i hende 60 dager før møtedato. Innkomne saker sendes medlemsforeningene 14 dager før påmeldingsfrist til forbundsmøtet. Dagsorden med årsberetning, handlingsplan, regnskap, budsjett og innkomne saker sendes påmeldte deltakere 14 dager før forbundsmøtet.

Hver forening kan delta med 2 stemmeberettigede representanter. I tillegg har styrets medlemmer stemmerett.

Dagsorden:

1. Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Oppnevning av ordstyrer
3. Oppnevning av referent og 2 representanter til å undertegne protokollen
4. Godkjenning av antall foreninger og stemmeberettigede.
5. Beretning fra styret og eventuelle komitéer.
6. Innkomne forslag
7. Regnskap
8. Budsjett
9. Valg av: a. Leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og 2 vararepresentanter. b. 2 revisorer c. 1 representant med vararepresentant til Presidiet i DNHL velges blant styrerepresentantene, fortrinnsvis leder. d. Valgkomite på 3 representanter.

Styret velges som fölger:

For 4 år: Leder, nestleder, sekretær og kasserer.                  For 2 år: Styremedlem og 2 vararepresentanter.

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mere enn et forslag.

§7. EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSMØTE Ekstraordinært forbundsmøte holdes når styret bestemmer det eller når 1/3 av medlemsforeningene krever det. Kunngjøring skjer skriftlig en måned før møtet avholdes. Ekstraordinært forbundsmøte kan bare behandle den eller de saker som kravet om møtet omfatter og som er kunngjort ved innkallingen.

§8. STYRETS SAMMENSETNING Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og to varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer og varamedlemmer er til stede.

§9. STYRETS ARBEIDSOMRÅDE

a. Styret leder forbundets virksomhet. Hvis forbundsmøtet har vedtatt å opprette utvalg for å ta seg av arbeidet med enkelte idrettsgrener eller annet, vedtar styret et mandat for utvalgets arbeids- og ansvarsområde.
b. Leder har den daglige ledelse av forbundet. Leder skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og møter. Leder er ansvarlig for nødvendig informasjon til medlemsforeningene og DNHL om valg, adresseendringer, medlemsfortegnelser m.v.
c. Nestleder fungerer som leder i dennes fravær.
d. Sekretæren skal føre protokoll over styremøter og andre møter. Sekretæren er forbundets arkivar og skal i samarbeid med leder føre forbundets korrespondanse.
e. Kasserer fører forbundets regnskaper og medlemsfortegnelse. Forbundets midler settes inn i bank eller og disponeres av de styret har bemyndiget.
f. Revisorene skal gjennomgå regnskapet minst en gang hvert år og kontrollere kontoutskrifter, verdipapirer og andre eiendeler. Revisjonen føres i revisjonsprotokollen med nødvendige merknader. Protokollen legges fram for styret snarest mulig.
g. Utarbeide beretning og regnskap. Beretning og protokoll fra forbundsmøtet sendes DNHL.

§10. OPPLØSNING Oppløsning av forbundet kan bare vedtas på ordinært forbundsmøte med 2/3 flertall etter at forslaget på forhånd er satt på sakslista og sendt medlemsforeningene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært forbundsmøte to måneder senere. For at forbundet skal oppløses må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning skal eventuelle eiendeler og midler deles mellom medlemsforeningene prosentvis i henhold til innbetalt kontingent.

§11. ENDRING AV VEDTEKTER Forbundsmøtet kan med 2/3 flertall vedta endringer og tillegg til disse vedtekter.

§12. REGNSKAP Regnskapsperioden går fra 01.01 til 31.12. Forbundets regnskap revideres av revisorene som er valgt på forbundsmøtet.